Status på digital transformation

I denne uge deler vi ud af de vigtigste indsigter fra forsknings- og rådgivningsvirksomheden Altimeters undersøgelse af udviklingen indenfor digital transformation: The State of Digital Transformation 2018/2019. Rapportens analyser tager hvert andet år temperaturen på den digitale transformations udbredelse i store virksomheder (med over 1000 ansatte) fra fem forskellige områder og brancher: Den finansielle/bankverdenen, industriel produktion, detailhandel, teknologi og sundhed/medicinalindustrien. De 554, der denne gang har deltaget i undersøgelsen er fordelt over USA, Kina og Europa (Frankrig, England og Tyskland). Rapporten, som er forfattet af chef-analytikeren Brian Solis, giver et bredt og retvisende billede af, hvad der rør sig indenfor digital transformation internationalt - og altså af, hvilken vej udviklingen går.

Hvis du vil grave dybere ned i undersøgelsen, kan du finde og anmode om den fulde rapport her: http://insights.prophet.com/the-state-of-digital-transformation-2018-2019

Ifølge rapporten er hovedformålet med digital transformation ikke ‘at blive mere digital’, men at skabe vækst. ‘Digital’ har ifølge forfatterne udviklet sig til en trojansk hest, som bærer på den helt gennemgribende forretningstransformation.

Rapporten definerer digital transformation som følger: (Vores oversættelse)

“Digital transformation er den fortløbende stræben efter innovative og agile forretnings- og styringsmodeller - informeret og drevet af udviklingen i teknologier, processer, dataanalyse og medarbejderevner - med det formål at skabe ny værdi og oplevelser for kunder, ansatte og stake holders.”

I rapporten inddeler Altimeter digital transformation i 6 forskellige udviklingsstadier:

Kilde: Solis, Brian (2018) : The State of Digital Transformation, (p. 5) Altimeter, Prophet

Kilde: Solis, Brian (2018) : The State of Digital Transformation, (p. 5) Altimeter, Prophet

 1. - Er den traditionelle forretningsmodel, hvor teknologi og innovation ikke tildeles særligt fokus

 2. - Transformationen er her aktivt igangværende - her er der små eksperimenterende lommer i virksomheden, og man fokuserer teknologisk på at forbedre kundeoplevelsen og processer

 3. - Arbejdet er formaliseret - man arbejder mere bevidst med innovation, og forandringsagenter søger ledelsesopbakning til at tildele transformationen nye ressourcer og teknologi

 4. - Strategisk transformationsarbejde - samarbejdskulturen er under udvikling, og medfører øget ejerskab over den digitale transformation

 5. - Konvergeret transformation - et hold dedikerede medarbejdere går forrest med en strategi for den digitale transformation, der er kundecentrisk og forretningsorienteret. En ny infrastruktur, der understøtter digital transformation tager form

 6. - Innovativ og tilpasningsdygtig - digital transformation er ‘a way of business’, og det anerkendes at forandringen er konstant. der etableres et nyt økosystem, som skal identificere og handle på markedstrends og teknologiudvikling, prototyping og skalering.

rapportens 7 konklusioner til dig, der vil sætte fart på din digitale transformation:

Revidér Jeres nuværende tilstand og indsats. Rapporten understreger, at mange vurderer deres modenhed og hvor langt de er med deres udvikling i forhold til konkurrenterne. Så skab et overblik over din digitale tilstand og modenhed - og et overblik over dit marked, og form dine indsatser på den baggrund.

Tag arbejdet med kunderejsen seriøst - lav grundige analyser, og understøt arbejdet med datadrevne insights.

Overvej også ‘medarbejder-rejsen’ - lever organisationen og arbejdet op til dine medarbejderes forventninger, behov og præferencer? Og understøtter du dine medarbejderes kritiske digitale dannelse? Det forøger deres følelse af empowerment, og dermed deres engagement - og du får dermed skabt allierede, der kan støtte op om transformations-initiativerne, i stedet for at hive i bremsen.

Datadrevne beslutninger løfter din digitale transformation op på et mere strategisk niveau, fremmer innovation og forbedrer både kunde- og medarbejderoplevelsen

Skab overensstemmelse mellem de overordnede forretningsmål og investeringerne i den digitale transformation sammen

Spot de teknologiske trends - og lad dem udvikle din forretning i et samspil mellem it-folk og de forskellige afdelinger. Hvor i din forretning kan du f.eks. få mest ud af at inddrage kunstig intelligens?

Prioriter en innovationskultur i virksomheden - de progressive virksomheder tager ‘employee experience’ alvorligt, og fokuserer på at fremdyrke en kultur af medarbejdere, der er trygge i det digitale, og dermed tager aktiv del i transformationsarbejdet.

Øvrige spændende highlights:

 • Den integrerede og friktionsfri kundeoplevelse på tværs af alle kanaler er den klokkeklare 1.-prioritet for virksomhederne - både på den korte og den lange bane, idet kunderelationerne og loyaliteten lider skade i længden, hvis man ikke foregriber udviklingen i kundernes handlemønstre, præferencer og forventninger i øvrigt.

 • Den vellykkede digitale transformation favner hele organisationen, og det er derfor positivt, at stadig flere CEO’s (23%) påtager sig rollen som ejere af den digitale transformation og dens initiativer - eller i al fald øremærker ressourcer til formålet. Men det er stadig oftest IT-cheferne, der driver den digitale transformation (i 28% af casene), mod 11% af innovationscheferne, og nu kun 5% af marketingcheferne.

 • Det er typisk virksomheder på et tidligere transformationsstadie, som fokuserer deres transformationsarbejde på specifikke forretningsområder, afdelinger eller discipliner (15 % af de adspurgte virksomheder). Her har man typisk en specifik målsætning med transformationsarbejdet, og har ikke det store, holistiske perspektiv, som de mest modne besidder.

 • På den indledende del af rejsen mod den digitale transformation er virksomhederne typisk fokuserede på ‘technology first’, 51 % af de virksomheder, der er på det tidlige stadie i udviklingen, fokuserer deres indsats teknologisk, f.eks. på at modernisere IT-infrastrukturen. (p. 7)  Det er typisk også her, IT-cheferne leder transformationsprojektet, og det handler typisk om forbedring af eksisterende praksis, f.eks. ved at optimere infrastrukturen til f.eks. at understøtte samarbejde, højne sikkerhed, lette kommunikation, mobiloptimere og lignende.

 • Vækstmuligheder (51%) og en øget konkurrence (41%) angives som den største driver for digital transformation, men også regulativer såsom GDPR har været en udslagsgivende faktor for at få transformationen igangsat (hos 38%).

 • Det bliver mere og mere anerkendt, at de menneskelige og kulturelle aspekter i transformationen er væsentlige, som vi også advokerer for. Størstedelen fokuserer dog stadig deres indsatser på at få moderniseret deres digitale kunderejser (54%) og på at overhale deres tekniske infrastruktur (45%).

 • Der er dog alligevel hele 41 %, der i rapporten indrømmer, at deres transformationsindsats ikke er funderet på grundige analyser af kunderne og deres behov (41%).

 • Det er stadig en udfordring for mange at få tilstrækkeligt organisatorisk buy-in i bestræbelserne på digital transformation. Digital transformation opfattes stadig af en stor del som en investering uden afkast (28%), og det er svært at finde data der understøtter ROI på den samlede tranformationsindsats (29%). Silotænkning og modstand mod forandring ses også som en udfordring (26%) og endelig ser mange juridiske og strukturelle hensyn som den største show stopper (ligeledes 26%).

 • Innovations-dagsordenen er ved at finde fodfæste - næsten halvdelen af respondenterne oplyser, at de er ved at opbygge en innovativ kultur, og prioriterer innovationsarbejde i organisationen. Hele 11% har nu en Chief Innovation Officer ved transformations-roret, hvilket signalerer, at man i stigende grad har blik for at de to størrelser ideelt går hånd i hånd.

 • Samtidig er andelen af marketingchefer, der er transformationsansvarlige nede på 5 %. Marketing er endnu en rigtig vigtig spiller i de digitale transformationsprocesser, men mange har nu rigeligt at gøre med at fokusere på transformationen af marketing alene, idet det for alle virksomhederne er det absolut vigtigste at imødekomme kundernes behov, og forbedre touch points, og transformationen vokser tillige ud af deres hænder som en mere bred organisatorisk bevægelse med fokus på forretningsudvikling båret af både innovation og teknologi.

Arbejdet med den digitale transformation bliver stadigt mere formaliseret

51 % af de undersøgte virksomheder har enten en decideret styregruppe til deres digitale transformation, eller en arbejdsgruppe med ledelsesopbakning og øremærkede ressourcer. Disse grupper er typisk tværfunktionelle og med flere afdelinger repræsenteret.

Alle interviewede chefer understreger det som væsentligt at der er IT-folk inde over alle nye initiativer.: “Technology is foundational to almost every aspect of modernization.”

Desuden er andelen af HR-medarbejdere i styregrupperne steget med hele 300% mellem denne og den forrige rapport.

Figuren her er en god illustration af, hvor forskelligartede afdelinger virksomhederne har repræsenteret i deres digitale transformations-styregrupper:

Kilde: Solis, Brian (2018) : The State of Digital Transformation, (s. 12) Altimeter, Prophet

Kilde: Solis, Brian (2018) : The State of Digital Transformation, (s. 12) Altimeter, Prophet

Her er det HR, der er i kraftigst fremgang, men flere får efterhånden også inkluderet både produktionsleddene og salgsrepræsentanter i deres transformationsarbejde.

Og så allokeres der stadig større midler til den digitale transformation - andelen, der bruger 50 millioner dollars på deres transformationsarbejde er steget fra 2% til 15% imellem de to undersøgelser.

Her ses de årlige budgetter hos de undersøgte virksomheder:

Kilde: Solis, Brian (2018) : The State of Digital Transformation, (s. 22) Altimeter, Prophet

Kilde: Solis, Brian (2018) : The State of Digital Transformation, (s. 22) Altimeter, Prophet

Vi skal her selvfølgelig understrege, at der jo er tale om virksomheder med over 1000 ansatte, så mindre kan naturligvis også gøre det ;)

Vi håber uddragene her har givet dig god inspiration til - og argumenter for - dit fortsatte digitale transformationsarbejde!